Privacyverklaring

  1. 19 april 2018

U mag verwachten dat Praktijk de Zwaluw zeer zorgvuldig en vertrouwelijk omgaat met uw persoonsgegevens. Dit doen wij in overeenstemming met de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG). De technische en organisatorische maatregelen voor bescherming van persoonsgegevens sluiten hierbij aan. Er zijn passende en commercieel redelijke beveiligingsmaatregelen getroffen om de verkregen persoonsgegevens te beschermen tegen dataverlies,

ongeautoriseerde toegangen/of wijziging, misbruik, openbaarmaking en vernietiging, waarbij rekening is gehouden met de risico’s van de verwerking en de aard van de gegevens Praktijk de Zwaluw is zich bewust van de verantwoordelijkheid in de veilige omgang met persoonsgegevens en ondersteunt het privacy beleid naar beste weten en kunnen.

 

Contactgegevens

Praktijk de Zwaluw

Beukenlaan 4

8723 AW Koudum

Tel 0514-593044

www.praktijkdezwaluw.nl

info@praktijkdezwaluw.nl

 

Doel verwerking persoonsgegevens

Voor het leveren van goede (preventieve) gezondheidszorg, is het noodzakelijk dat

Praktijk de Zwaluw hiervoor uw persoonsgegevens, inclusief gezondheidsgegevens, verwerkt. U geeft hiervoor uw toestemming bij de start van onze dienstverlening.

Zonder deze toestemming kunnen wij u geen zorg verlenen. Daarnaast is het uw vrije keuze en bepaalt u zelf of wij uw gegevens en onze bevindingen mogen delen met uw huisarts en/of verwijzers. Ook bepaalt u zelf of u toestemming geeft voor het gebruiken van uw gegevens ter evaluatie van de zorg of om u te informeren over relevante producten en/of diensten. Voor kinderen jonger dan 16 jaar dient de persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid draagt toestemming te geven voor verwerking van persoonsgegevens.

Uw persoons-gegevens worden gebruikt voor het aangaan en uitvoeren van het leveren van zorg en het leveren van bijbehorende diensten en/of producten, voor het afhandelen van uw declaratie bij uw zorgverzekeraars en uw betaling, voor evaluatie, statistische analyses en kwaliteitsdoeleinden, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en eventueel om u te informeren over relevante producten en/of diensten.

Welke persoonsgegevens

Voor uw consult en/of behandeling bij Praktijk de Zwaluw is het noodzakelijk dat er persoonsgegevens van u worden geregistreerd. U moet hier zelf nadrukkelijk toestemming voor geven. We registreren van u verschillende persoonsgegevens, zoals uw naam , adres, woonplaats en contactgegevens.

Daarnaast registreren we via de website uw IP-adres, gegevens over uw surfgedrag en activiteiten op de website, inclusief het tijdstip hiervan. Dit wordt gebruikt voor analyse van bezoek -en klikgedrag op de website.

Delen van persoonsgegevens

Behalve uw zorgverlener heeft binnen Praktijk de Zwaluw een beperkt aantal andere personen toegang tot (een deel van) uw persoonsgegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn andere eventuele waarnemers of stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een overeenkomst met een geheimhoudingsplicht. Praktijk de Zwaluw verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan onderstaande derden indien dit nodig is voor een goede en efficiënte levering van de zorg, om te voldoen aan een wettelijke verplichting of op basis van uw toestemming. Dit vindt alleen plaats in opdracht van en namens Praktijk de Zwaluw onder de voorwaarde dat de derde partij deze persoonsgegevens niet voor andere doelen gebruikt. Aan de basis van deze uitwisseling van persoonsgegevens liggen wettelijke bepalingen, (verwerking) overeenkomsten en/of geheimhoudingsplichten, om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen.

Delen van gegevens met Reden Persoonsgegevens Wijze van overdracht Grondslag
Administratie kantoor Westendorp Workum Facturatie en

financiële

administratie

 

Naam of NAW verwerkingsovereenkomst
Huisarts, verwijzer Rapportage ter

informatie

 

Naam

of

NAW

geboortedatum, BSN

onderzoek en

behandelplan

 

Zorgmail

Post

 

Alleen na uw toestemming

 

Mogelijk ontvangt Praktijk de Zwaluw uw persoonsgegevens van een andere zorgverlener, bijvoorbeeld in verband met een doorverwijzing, second opinion e.d.. We gaan ervan uit dat u hier bij de andere zorgverlener toestemming voor gegeven heeft, registreren deze persoonsgegevens, en nodigen u uit voor een afspraak. Mocht in contact met u blijken dat u geen toestemming heeft gegeven voor overdracht van uw persoonsgegevens en u geen zorg of diensten van Praktijk de Zwaluw afneemt, zullen we de registratie van uw persoonsgegevens ongedaan maken. Uw persoonsgegevens worden niet gedeeld met landen buiten de EU, noch aan internationale organisaties.

Bewaartermijn

Praktijk de Zwaluw bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld of zo lang als de wet bepaalt.  Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst zijn wij als zorgverleners verplicht uw medisch dossier tot 15 jaar na beëindiging van de behandeling te bewaren. Wanneer het niet komt tot een behandelovereenkomst en het niet gaat om medische persoonsgegevens, bewaart Praktijk de Zwaluw uw gegevens niet langer dan één jaar.

Privacy rechten

Als u een vraag heeft over inzage, correctie, actualiseren, aanpassen, verwijderen of  overdragen van uw persoonsgegeven of u wilt uw toestemming intrekken, dan kunt u uw

sturen naar info@praktijkdezwaluw.nl. U kunt gevraagd worden u te legitimeren om te verifiëren dat de informatie aan de juiste persoon wordt verstrekt. Praktijk de Zwaluw reageert binnen 4 weken schriftelijk of per e-mail op uw aanvraag. De Nederlandse autoriteit die toezicht houdt op handhaving van de privacy wetgeving is de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

Praktijk de Zwaluw behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in haar privacyverklaring. Check daarom regelmatig de privacyverklaring voor het meest actuele privacy beleid van Praktijk de Zwaluw.